Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn
i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny
i motywacji do dalszego działania,
do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

Cele terapii pedagogicznej

Nadrzędnym celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego. Szczegółowe cele terapii to: wzmacnianie pozytywne dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych, systematyczności i odpowiedniej motywacji do pracy, ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer.

W procesie terapii pedagogicznej terapeuta zwraca szczególna uwagę na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni.

Kto i jak często uczestniczy w zajęciach z terapii pedagogicznej?

Zajęcia przewidziane są dla dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami w:

  • czytaniu (dysleksja), 
  • opanowaniu kaligraficznego pisma, czytelnego, o niskim poziomie graficznym (dysgrafia), 
  • specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni, w szczególności pod względem ortograficznym (dysortografia), 
  • liczeniu i opanowaniu materiału z matematyki (dyskalkulia).

 Zapisy: 

+48 608 088 088, kontakt@centrumrozwojudziecka.pl

Milena Januszewicz – Logopeda, Pedagog